พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

          พนักงานขับรถของบริษัท อรนุชทรานสปอร์ต มีใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ซึ่งออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก และมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ทางบริษัท กำหนดให้พนักงานขับรถทุกท่าน ต้องแต่งกายสุภาพตามแบบฟอร์มที่บริษัท กำหนด และมีมารยาทดี ทั้งกาย วาจา ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ ทางบริษัทอรนุชทรานสปอร์ต มีการสุ่มตรวจสารเสพติดและการดื่มสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ หากพบพนักงานคนใดมีการกระทำที่กล่าวมาข้างต้น จะถูกลงโทษสถานหนักจากทางบริษัททันที บริษัทอรนุช ทรานสอปร์ต มีการจัดอบรมพนักงานขับรถ ในเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่และมารยาทในการให้บริการ เพื่อให้พนักงานขับรถทุกคนตระหนักและเข้าใจถึงวิธีการขับรถอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และมีมารยาทในการพูด สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยการเป็นนักบริการที่ดี

ตรวจสารเสพติด

          ทางบริษัทฯ มีการจัดอบรมด้านความปลอดภัย การบริการ การขับขี่ มารยาทในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นให้แก่พนักงานขับรถทุกปี พร้อมทั้งมีการสุ่มตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะอยู่เสมอ เพื่อมาตรฐานขององค์กร และความมีประสิทธิภาพของผู้ขับขี่

พนักงานขับรถอรนุชทรานสปอร์ต