covid-19

บริษัท อรนุช ทรานสปอร์ จำกัด เข้าตรวจเช็คเติมเจลสำหรับล้างมือบนรถตู้และรถบัสเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการ รับ- ส่ง พนักงานและลูกค้าที่ใช้บริการของ บริษัท อรนุช ทรานสปอร์ จำกัด และประชุมหาทางป้องกันและทำความเข้าใจวิธีป้องกันให้แก่พนักงานขับรถ เพื่อไม่ให้ไวรัส โควิด 19 แพร่ระบาด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *