พนักงานขับรถ

          พนักงานขับรถของบริษัท อรนุชทรานสปอร์ต มีใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ซึ่งออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก และมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ทางบริษัท กำหนดให้พนักงานขับรถทุกท่าน ต้องแต่งกายสุภาพตามแบบฟอร์มที่บริษัท กำหนด และมีมารยาทดี ทั้งกาย วาจา ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ ทางบริษัทอรนุชทรานสปอร์ต มีการสุ่มตรวจสารเสพติดและการดื่มสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ หากพบพนักงานคนใดมีการกระทำที่กล่าวมาข้างต้น จะถูกลงโทษสถานหนักจากทางบริษัททันที บริษัทอรนุช ทรานสอปร์ต มีการจัดอบรมพนักงานขับรถ ในเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่และมารยาทในการให้บริการ เพื่อให้พนักงานขับรถทุกคนตระหนักและเข้าใจถึงวิธีการขับรถอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และมีมารยาทในการพูด สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยการเป็นนักบริการที่ดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *